Data versiunii: 17.08.2022

 

 

1 Generalități

 

1.1 Aceste condiții de utilizare (denumite în continuare „Condiții de utilizare“) se aplică pentru utilizarea Portalului de Recrutare Master Gaz (denumit în continuare „Platformă“) între candidat (denumit în continuare „Utilizator“) și Master Gaz, Oraş Bragadiru, Str. ALUNULUI, Nr. 19, Județ Ilfov

1.2 Utilizatorul poate accesa, salva și tipări în orice moment condițiile de utilizare actuale de pe pagina web. După încheierea contractului, Master Gaz nu salvează acest text al contractului.

1.3 Condițiile de utilizare reprezintă baza contractuală exclusivă pentru înregistrarea ca utilizator pe platformă și pentru utilizarea acesteia. Sunt excluse orice eventuale condiții generale de afaceri ale utilizatorului ce conțin prevederi contrare, chiar dacă Master Gaz nu se opune în mod expres acelor condiții.

2 Înregistrarea/Încheierea contractului

 

2.1 Candidatul poate trimite CV-ul fara as crea un cont.

 

2.2 Pentru a trimite CV-ul este necesară furnizarea următoarelor date ale utilizatorului: nume, prenume, adresa de e-mail, numar telefon, data nasterii.

 

3 Conținuturi ale serviciilor

 

3.1 Platforma este un punct de acces central pentru utilizatorii interesați să înceapă o activitate într-una din locațiile Master Gaz existente și care doresc să rămână la curent cu noutățile apărute în acest sens.

 

3.2 Platforma oferă utilizatorului o varietate de posibilități de utilizare (denumite în continuare „conținuturi ale serviciilor“), care îi sunt prezentate și explicate utilizatorului pe platformă. Aici sunt incluse următoarele conținuturi ale serviciilor sau altele similare:

  • Depunerea aplicației pentru ofertele de angajare naționale.

 

3.3 Pentru depunerea aplicației pentru un rol specific în platforma Master Gaz este necesară, după caz, și furnizarea unor documente de aplicație. Utilizatorul va fi informat pe platformă cu privire la documentele necesare pentru a putea aplica la un anumit rol.

 

4 Costuri

 

4.1 Utilizarea platformei și a conținuturilor serviciilor este gratuită pentru utilizator.

 

4.2 Utilizatorul are responsabilitatea de a pune la dispoziție elementele de hardware și conexiunea la internet necesare pentru utilizarea platformei noastre. Alte eventuale costuri care ar putea fi necesare pentru utilizarea platformei vor fi suportate de utilizator.

 

5 Obligațiile utilizatorului

 

 

5.1 Utilizatorul se obligă față de Master Gaz să nu încarce pe platformă conținuturi care încalcă legislația aplicabilă sau bunele moravuri prin cuprinsul, forma, structura lor sau în alt mod. În special, utilizatorul să obligă ca la încărcarea conținuturilor pe platformă să nu lezeze drepturi ale terților (de exemplu drepturi de nume, marcă, autor și imagine și drepturi în materie de protecția datelor).

 

5.2 Utilizatorul trebuie să se abțină de la orice activitate menită să afecteze funcționarea platformei sau a infrastructurii tehnice subiacente.

 

5.3 Dacă survin perturbări la utilizarea platformei, respectiv funcționalităților acesteia, utilizatorul trebuie să notifice imediat compania Master Gaz  în legătură cu aceste perturbări.

 

5.4 Utilizatorul are obligația de a furniza date de aplicație veridice și complete. Dacă documentele de aplicație necesare nu sunt furnizate sau sunt incomplete, utilizatorul nu poate aplica la respectivul rol, respectiv va fi exclus din procesul de selecție. Master Gaz își rezervă dreptul la alte revendicări și drepturi care îi revin.

 

5.5 Prin aplicația sa, utilizatorul declară că datele și acreditările din documentele de aplicație sunt veridice și actuale.

 

6 Proprietatea intelectuală, rezervarea drepturilor

 

Master Gaz este și rămâne titularul drepturilor de autor și de proprietate industrială existente în legătură cu operarea și utilizarea platformei.

7 Completări și modificări aduse condițiilor de utilizare

 

În cazul în care acest lucru este necesar din motive întemeiate care nu au putut fi prevăzute la încheierea contractului și dacă completarea sau modificarea condițiilor de utilizare nu dezavantajează utilizatorul în mod inacceptabil, în special deoarece raportul dintre prestație și contraprestație nu devine dezavantajos mai ales pentru utilizator, Master Gaz își rezervă dreptul de a modifica total sau parțial aceste condiții de utilizare, cu efect pentru viitor. Aici sunt incluse motive de reglementare sau legale, motive referitoare la siguranța, dezvoltarea ulterioară, optimizarea și adăugarea de conținuturi ale serviciilor, ajustări tehnice și siguranța funcționalității platformei.

În toate cazurile de completări și modificări aduse condițiilor de utilizare, Master Gaz îl va informa pe utilizator în legătură cu modificările cu minimum opt săptămâni înainte ca noile condiții de utilizare să își producă efectele („Notificare cu privire la modificări”). Modificările se consideră a fi aprobate atunci când utilizatorul nu le contestă în mod expres în intervalul cuprins între primirea notificării cu privire la modificări și producerea efectelor acelor modificări. În notificarea cu privire la modificări, Master Gaz va informa separat utilizatorul în legătură cu consecințele juridice, data de la care începe să curgă termenul și momentul intrării în vigoare a modificării.

 

8 Răspundere

 

 

8.1 Master Gaz se străduiește în permanență să se asigure că platforma și serviciile acesteia sunt disponibile fără întreruperi, iar transmiterea informațiilor se desfășoară fără erori. Însă prin natura internetului, Master Gaz nu poate oferi garanții cu privire la cele de mai sus. Accesul la platformă și la contul de utilizator pot fi întrerupte sau restricționate ocazional, pentru a se facilita lucrările de întreținere, mentenanță sau introducerea unor noi funcții și conținuturi ale serviciilor.

 

8.2 În afară de aceasta, Master Gaz nu își asumă răspunderea pentru funcționarea neperturbată a platformei, dacă motivele eventualelor perturbări nu pot fi controlate de Master Gaz.

 

8.3 Master Gaz răspunde pe termen nelimitat dacă paguba a fost cauzată de o încălcare voită sau din neglijență gravă a obligațiilor de către Master Gaz, un reprezentant legal sau un agent al Master Gaz.

 

În afară de aceasta, Master Gaz răspunde pentru încălcarea ușor neglijentă a obligațiilor contractuale esențiale. Se consideră a fi esențiale acele obligații contractuale a căror încălcare periclitează atingerea obiectivului contractului sau obligațiile a căror îndeplinire face posibilă ducerea corespunzătoare la îndeplinire a contractului și pe a căror respectare utilizatorul se bazează în mod regulat. Însă în acest caz Master Gaz răspunde doar pentru dauna contractuală tipică previzibilă la momentul încheierii contractului. Master Gaz nu răspunde pentru încălcarea ușor neglijentă a altor obligații decât cele menționate în enunțurile de mai sus.

Limitările răspunderii menționate mai sus nu se aplică în cazul în care se aduce atingere în mod culpabil vieții, integrității corporale și sănătății, în cazul garanțiilor asumate, în cazul revendicărilor bazate pe legea privind răspunderea pentru produse și în cazul defectelor ascunse în mod fraudulos.

 

8.4 În măsura în care răspunderea Master Gaz este exclusă sau limitată, acest lucru este valabil și în ceea ce privește răspunderea personală a angajaților, reprezentanților și agenților Master Gaz.

9 Durată și încetare

 

9.1 Contractul se încheie pe o perioadă nedeterminată. Perioada contractuală începe din momentul încheierii contractului.

 

9.2 Atât Master Gaz cât și utilizatorul au dreptul de a rezilia în orice moment contractul, cu efect imediat, fără a indica motivele rezilierii.

 

9.3 Utilizatorul poate rezilia contractul prin posibilitatea de a înștiința Master Gaz în legătură cu rezilierea contractului în scris sau prin e-mail.

 

9.4 Prin rezilierea contractului, în decurs de 24 de ore de la primirea notificării de reziliere, ștergem datele personale ale utilizatorului pe care le-am stocat sau stocăm datele întro formă anonimizată,  cu excepția situației în care prelucrarea lor este necesară conform legii sau pentru un alt scop.

 

9.5 În cazul rezilierii, utilizatorul nu mai are acces la conținuturile pe care le-a încărcat.

10 Legislația aplicabilă și alte prevederi

 

 

Pentru contractul dintre utilizator și Master Gaz cu conținutul cuprins în aceste condiții de utilizare se aplică legislația germană, cu excluderea Convenției Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri (CISG). Dacă utilizatorul este consumator și nu are reședința în Republica Federală Germania, relația contractuală este guvernată exclusiv de legislația din Republica Federală Germania, cu excepția CISG, dacă nu se prevede altfel prin dispoziții obligatorii ale legislației statului în care consumatorul își are reședința obișnuită.

 

10.1 Limba contractului este limba română.

 

10.2     În cazul în care dispozițiile individuale ale condițiilor de utilizare sunt sau devin ineficiente, acest lucru nu va afecta valabilitatea celorlalte dispoziții ale condițiilor de utilizare.

 

10.3     Comisia Europeană pune la dispoziție o platformă pentru soluționarea online extrajudiciară a litigiilor (platforma SOL), care poate fi accesată la http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.

Adresa noastră de e-mail este recrutare@mastergaz.ro. Master Gaz nu are nici obligația și nici disponibilitatea de a participa la o procedură de soluționare a litigiilor în fața unei comisii de arbitraj pentru consumatori.

 

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?